การประเมินผลการควบคุมภายใน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรอง

 • หน่วยงาน : กรุณา Log In
 • วันที่รายงาน :
 • ผู้ลงนาม :
 • ไฟล์ ปค.๑ (ลงนามแล้ว)

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 • ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
 • ๒. การประเมินความเสี่ยง
 • ๓. กิจกรรมการควบคุม
 • ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
 • ๕. การติดตามประเมินผล

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมิน

๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
 • ก. กระบวนการตามพันธกิจหลัก
 • ข. กระบวนการสนับสนุน
๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และข์อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ด้านข้อมูลทางการเงินและการบริหารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และทันต่อเวลา