การประเมินผลการควบคุมภายใน วพม.

รายงานการประเมิน

หน่วยงาน :

ย้อนกลับ
ลำดับที่ หัวข้อรายงานการประเมิน % ความก้าวหน้า แสดง แก้ไข
1
๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน      
2
ก. กระบวนการตามพันธกิจหลัก      
3
๑.๑ การผลิตบัณฑิตแพทย์ 100
4
๑.๒ วิจัย 0
5
๑.๓ บริการวิชาการ 100
6
๑.๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0
7
ข. กระบวนการสนับสนุน      
8
๑.๕ งานพัฒนาอาจารย์ 0
9
๑.๖ งานบริหารงบประมาณ      
10
๑.๖.๑ การจัดทำงบประมาณ 0
11
๑.๖.๒ การบริหารงบประมาณ 0
12
๑.๖.๓ การรายงาน/ ตรวจสอบวิเคราะห์งบประมาณ 0
13
๑.๗ งานทะเบียนประวัติและประเมินผล      
14
๑.๗.๑ งานทะเบียนประวัติ 0
15
๑.๗.๒ งานตรวจสอบและรับรองประวัติการศึกษา/คะแนน 0
16
๑.๗.๓ งานตรวจ/ วิเคราะห์ข้อสอบปรนัย 0
17
๑.๗.๔ งานสรุปผลการศึกษา 0
18
๑.๗.๕ งานสรุปและวิเคราะห์แบบประเมินกิจกรรมการเรียน การสอน/ ประชุม/อบรม/ สัมมนา 0
19
๑.๗.๖ งานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา 0
20
๑.๗.๗ งานจัดทำ มคอ.๗ 0
21
๑.๗.๘ งานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 100
22
๑.๘ งานประกันคุณภาพการศึกษา      
23
๑.๘.๑ งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน) 0
24
๑.๘.๒ งานจัดการความรู้ 0
25
๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง 0
26
๓. ด้านข้อมูลทางการเงินและการบริหารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และทันต่อเวลา 0