การประเมินผลการควบคุมภายใน วพม.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

หน่วยงาน :

ย้อนกลับ
ลำดับที่ องค์ประกอบ % ความก้าวหน้า แสดง แก้ไข
1
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 0
2
๒. การประเมินความเสี่ยง 90
3
๓. กิจกรรมการควบคุม 0
4
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 0
5
๕. การติดตามประเมินผล 0
6
ผลการประเมินโดยรวม 0